Friday, 10 February 2017

Hundreds of boys did not have to be abused. But police had their eyes closed
Topics: United Kingdom, imprisonment, sexual violence

Fourteen former inmates of a detention facility in Durham Medomsley complained that they were at the time of their stay in custody sexually abused. After the release of their traumas reported to the police, but she did not respond. The case concerns the operation of Seabrook, which revealed widespread abuses conducted by the now deceased prison officer Neville Husband, who had played over five hundred victims, writes The Guardian.

The men were among 1,396 former prisoners who resided in custody aged between 17 and 21 years and who also reported sexual abuse. One of them is John McCabe, who said that hundreds of young boys might be sexual or psychological violence saved if the police take complaints seriously.

Details about the number of men whose complaints were ignored by the police learned of the McCabe-mail from the former chief of operations Seabrook detective Paul Goundrayho.

"Of the fourteen men who had filed a complaint of abuse, six of them were by a guard, who is already deceased," writes Goundray in an email.

"I have repeatedly informed the media in interviews and in writing, that the police did not pay enough to the case and should be considered mired in shame," he added Goundray. But fears that it will begin a new investigation, because there is not enough detail. Paul Gundray retired from the police in October last year and is currently doing an agency that helps victims of sexual abuse.

Former Superintendent Neville Husband in 2003 was sentenced to imprisonment for eight years for sexual abuse of five young boys in detention facilities Medomsley from 1977 to 1984. His sentence was extended in 2005 for 10 years after he signed up four more victims.

Seabrook operation was started in 2012 after the Guardian reported that sexual abuse carried out by former Superintendent Neville Husband was more extensive than originally thought.

During the investigative survey it revealed that systematically abused young inmates for fifteen years, while other employees over turned a blind eye. Total abused over five hundred victims.

Medomsley detention facility was closed in 1988. Neville Husband died in

Source

Original Story!

http://echo24.cz/

Stovky chlapců nemusely být zneužity. Policie ale měla zavřené oči

Témata: , ,
 

Čtrnáct bývalých vězňů detenčního zařízení Medomsley v Durhamu si stěžovalo na to, že byli v době jejich pobytu ve vazbě sexuálně zneužiti. 

Po propuštění svá traumata nahlásili na policii, ale ta nijak nezareagovala. 

 

Případ se dotýká operace Seabrook, která odhalila rozsáhlé zneužívání, které prováděl dnes již zesnulý dozorce Neville Husband, který měl na kontě přes pět set obětí, píše The Guardian.

 

Muži patřili mezi 1396 bývalých vězňů, kteří pobývali ve vazbě ve věku mezi 17 a 21 lety a kteří rovněž nahlásili sexuální zneužití. Jedním z nich je John McCabe, který řekl, že stovky mladých chlapců mohlo být sexuálnímu nebo psychickému násilí ušetřeno, kdyby policie brala stížnosti vážně.

Podrobnosti o počtu mužů, jejichž stížnosti byly policií ignorovány se McCabe dozvěděl emailem od tehdejšího šéfa operace Seabrook detektiva Paula Goundrayho. „Z těch čtrnácti mužů, kteří dnes podali stížnost na zneužití, šest z nich měl na svědomí dozorce, který je již zesnulý,“ píše Goundray v emailu.

„Opakovaně jsem informoval média v rozhovorech i písemně, že policisté se případu dostatečně nevěnovali a měli by se za to utápět v hanbě,“ dodal Goundray. Obává se ale, že nebude zahájeno nové vyšetřování, protože není dostatečné množství detailů. Paul Gundray od policie odešel v říjnu loňského roku a momentálně dělá v agentuře, která pomáhá obětem sexuálního zneužívání.

Bývalý dozorce Nevill Husband byl v roce 2003 odsouzen k odnětí svobody na osm let za sexuální zneužití pěti mladých chlapců v detenčním zařízení Medomsley v letech 1977 až 1984. Jeho trest byl v roce 2005 prodloužen na 10 let poté, co se přihlásily další čtyři oběti.

Operace Seabrook byla zahájena v roce 2012 poté, co Guardian podal zprávu, že sexuální zneužívání prováděné bývalým dozorcem Nevillem Husbandem bylo ještě rozsáhlejší, než se původně myslelo.

Během investigativního šetření se ukázalo, že soustavně zneužíval mladé vězně po dobu patnácti let, zatímco ostatní zaměstnanci nad tím zavírali oči. Celkem zneužil přes pět set obětí.

Detenční zařízení Medomsley bylo zavřeno v roce 1988. Neville Husband zemřel v roce 2010 ve vědu dvaasedmdesáti let.